Yatan Hastalara Eczaneden İlaç Temini Yatan Hastalara Eczaneden İlaç Temini
Eczacı okurlarımızdan en çok soru aldığımız konulardan birini de yatan hastalara (yani halen bir sağlık kurum veya kuruluşunda yatarak tedavi gören hastalara) hangi ilaçların... Yatan Hastalara Eczaneden İlaç Temini

Eczacı okurlarımızdan en çok soru aldığımız konulardan birini de yatan hastalara (yani halen bir sağlık kurum veya kuruluşunda yatarak tedavi gören hastalara) hangi ilaçların verilebileceği ve bu ilaçların temininde nelere dikkat edilmesi gerektiği oluşturuyor. Konuyu SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklayalım.

İlaçlar Öncelikle Hastanelerce Temin Edilmeli

Bilindiği üzere SUT’taki kurallar arasında sağlık hizmet sunucularında yatan hastaların ilaçlarının yattığı sunucu tarafından karşılanması da var. Başka bir deyişle, eski dönemde olduğu gibi hastanenin hasta yakınını ilaç almaya göndermesi yasak. Buna göre SUT eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların (anestezikler dâhil) sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde (tedavi türü yatarak/günübirlik tedavi olanlar) kullanılması halinde bedelleri SGK’ca karşılanmakta.

SUT kanser tedavisinde kullanılan (çoğu pahalı olan) ilaçları özellikle düzenlemiş bulunmakta. Buna göre “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (EK-4/H) yer alan ilaçlar kesinlikle sağlık kuruluşlarınca temin edilmeli. Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarı SGK’ya fatura edilebiliyor.

5 Günlük Doz Sınırı Var

Öte yandan SGK’yla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için SUT’ta istisnalar bulunuyor.

Buna göre sözleşmeli sağlık hizmet sunucusunca temin edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu aşmamak kaydıyla SGK’yla sözleşmeli serbest eczaneye ödeniyor. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması da mümkün. Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar ise ayakta tedavi kapsamında değerlendiriliyor.

Yurtdışı ilaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar ise bu uygulamadan hariç. Sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla 1 aylık miktarda tüberküloz ilaçları eczanece reçete edilebilmekte.

SGK daha sonra, eczaneye ödediği bedeli hastanın yattığı sağlık hizmet sunucusunun alacağından mahsup ediyor.

Yatan Hasta Kaşesi Vurulmuş Olmalı

Ancak Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)’nde tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, SGK ile protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, eczacı kârı düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilmekte.

Şunu özel olarak belirtelim: Yatarak tedavilerde SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu. Ancak yurtdışı ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde söz konusu ibarenin ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değil.

SGK Sistemine 2016 Yılı İçin Hasılat Girişlerini Unutmayın!

Bilindiği üzere 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün (3.4) numaralı maddesi uyarınca eczacı indirim oranı ve reçete başı hizmet bedeli eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden belirlenmektedir.

Protokolün (7.1) numaralı maddesi uyarınca sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayında tamamlanması gerekmektedir. 01/04/2017 tarihinden itibaren sözleşme yenileme işlemleri tamamlanana kadar eczaneler tarafından karşılanan reçetelerin MEDULA sistemine kayıtlarında esas alınmak üzere eczanelere ait 2016 yılı satış hasılatı tutarlarının (KDV hariç) MEDULA Eczane Uygulamasında yer alan “Bilgi Güncelleme” menüsü altında yer alan “2016 Yılı Satış Hasılatı Girişi” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir.

2016 Yılı Satış Hasılatı Girişi” bölümünde 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca eczanelerin kestiği stok düzeltme faturalarına dair düzenleme yapılmış olup, varsa bu kapsamda düzenlenen fatura tutarların (KDV hariç) da “2016 Yılı Satış Hasılatı Girişi” bölümüne kaydı yapılabilecektir.

Yapılan kayıtlar sözleşme yenilenmesi esnasında SGK’ya ibraz edilen belgeler üzerinden kontrol edilecek olup, hak kayıpları ve mağduriyet yaşanmaması için beyan edilecek tutarların vergi dairesi kayıtları ile uyumlu olması konusunda özen gösterilmesi ve kayıtların süresi içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Hasılat girişini henüz yapmamış olan tüm eczanelere SGK ödemelerinde sorun yaşamamaları için gecikmeksizin yapmalarını tavsiye ederiz.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g) ve 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 29.03.2017, 31.03.2017 ve 06.04.2017 ve 13.04.2017 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Yurtdışı İlaç Listesi Değişti: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi’nde (Ek-4/C) 03.04.2017 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Fatura İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı: Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmış olup, değişiklikler 15.04.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme ve Yatarak Tedavilerde Kullanılan İlaç Avanslarında Gelişme: SGK tarafından sağlık hizmet sunucularının kendilerince temin edilen tıbbi malzeme ve yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlara avans ödemesi ile ilgili duyuru yapılmıştır. SGK, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarlarını ivedi bir şekilde inceleme kararı almıştır. Buna göre, söz konusu malzeme ve ilaçlara ait bedeller, fatura teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek ödenecek, 15 (onbeş) gün içinde incelemesi tamamlanamaz ise 15 inci (onbeş) gün avans olarak ödenecektir.

Kombine Ürünlerle İlgili Önemli Gelişme: SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 25.3.2017 tarihli kararının 24. maddesi gereği; içerdiği etken maddelerin her birinin bire bir mono formlarının ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Bu grup kombine ilaçlardan listeye yeni girecek olanların kamu birim fiyatlarının, içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının birim fiyatları toplamının %80’ini geçmemesi ilk koşul olarak aranacaktır.

2016-2. ve 2017-1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu gündemine başvurusu olan bu grup kombine ilaçlar için de birinci maddede açıklanan %80 uygulaması ilk koşul olarak aranacak olup; bu kapsamda kamu fiyatlarını Kamu Kurum İskontosu ile güncelleyecek firmaların yeni iskontolarını, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre bitiminden sonra yapılan Kamu Kurum İskonto güncellemeleri değerlendirmeye alınmayacak olup, Komisyon değerlendirmelerinde başvuru dosyalarındaki iskonto oranları dikkate alınacaktır.

Mevcut durumda ödeme listesinde yer alan ilaçlardan, monoları birebir ödeme listesinde olan kombine ilaçların kamu birim fiyatı, içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatları toplamının %90’ını geçemez. İlgili firmaların bu kapsamda %90 uygulamasına göre kamu fiyatlarını güncelleyerek, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Duyuru tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre sonuna kadar kamu birim fiyatı söz konusu orana uygun olarak firmaları tarafından düzenlenmeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaç listesi olarak yayımlanacak ve yayım tarihinden 5 (beş) iş günü sonra pasiflenecektir. Liste yayımlandıktan sonra söz konusu ilaçlar için yapılacak başvurular, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

İlgili Yazılar