İlaç Faturalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler İlaç Faturalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ülkemizde, hekimler tarafından yazılan reçeteler serbest eczanelerden temin edilebilmekte. Eczaneler ise reçeteleri karşıladıktan sonra bunlara ait bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na fatura ediyorlar. Eczacı... İlaç Faturalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ülkemizde, hekimler tarafından yazılan reçeteler serbest eczanelerden temin edilebilmekte. Eczaneler ise reçeteleri karşıladıktan sonra bunlara ait bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na fatura ediyorlar.

Eczacı okurlarımızdan SGK’ya gönderilecek faturalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair sıkça soru alıyoruz.

Serbest eczanelerce ilaç faturaları düzenlenirken bir yandan Maliye Bakanlığı’nı diğer yandan ise SGK’yı ilgilendiren iki farklı boyut bulunmakta. Konuyu her iki yönüyle de eczacı okurlarımızı bilgilendirecek şekilde değerlendirelim.

Vergisel Açıdan Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle Maliye mevzuatı açısından fatura düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri ele alalım.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Şekli” başlıklı 230 uncu maddesinde Faturada en az şu bilgilerin bulunması zorunlu koşulmuş bulunmakta:

  • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

  • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

  • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

  • Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı

  • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır).

Buna göre faturaların kanıtlayıcı belge olabilmesi için bu hususların tamamının fatura üzerinde bulundurulması SGK ödemelerinde sorun yaşamamak açısından önem taşımaktadır.

Faturalar SGK’ya Aylık Gönderilir

SGK mevzuatı açısından baktığımızda ise eczacı okurlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiş bulunuyor.

Eczaneler tarafından düzenlene reçeteler SGK sistemi olan MEDULA üzerinden bilgi girilerek karşılanıyor. MEDULA üzerinden onay (provizyon) alan reçetelerde belirtilen ilaçlar eczacılar tarafından hastalara verilmekte.

Bu şekilde karşılanmış bulunan reçeteler için (ister elektronik olsun isterse de kağıt ortamında) aylık olarak SGK’ya faturalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Bu faturalandırmalar ise aylık olarak SGK’ya aktarılıyor.

SUT’a göre eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde MEDULA eczane provizyon sistemi üzerinden sonlandırılmalı ve faturalandırılmalı.

Fatura Sınıflandırmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

MEDULA sistemi üzerinden SGK’ya faturalandırma işlemi yapılırken reçetelerin ayrı ayrı sınıflandırılması gerekiyor. Fatura sınıflandırılması şu gruplar halinde yapılmalıdır:

a) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

b) Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

c) İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait her hasta için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar,

ç) Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalarak yaralanan ve bu duruma ilişkin ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belge ile müracaat eden kişilere ait faturalar,

d) Eczanelerden ilaç teminine ilişkin mevzuatta ayrı faturalandırılmasına dair düzenleme yapılmış reçetelere ait faturalar,

e) YUPASS numarası ile provizyon alan kişilere ait reçeteler için ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar (kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içerenler ayrı olmak üzere),

f) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar.

Tüm bu gruplara ait faturalar ayrı ayrı üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenmelidir.

Manuel Faturalarda Dikkat Edilecekler

Bazı hallerde faturaların MEDULA üzerinden değil, manuel olarak düzenlenmesi gerekmekte. Manuel olarak düzenlenmesi gereken faturalar için şu esaslar geçerli oluyor:

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilerin reçetelerine ait faturalar ülke bazında olmak üzere ayrı ayrı gruplandırılarak faturalandırılmalı.

SGK bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen sağlık yardımları yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın SGK’ca karşılanacak olan kişilere ait faturalar ise;

1) İş kazasına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı (sadece iş kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri karşılanır) olmak üzere manuel,

2) “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

3) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tespit edilen kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

4) Acil haller nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

5) Koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

6) Analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlara ait faturalar, her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

7) Meslek hastalığına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

8) Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalarak yaralanan ve bu duruma ilişkin ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belge ile müracaat eden kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

şekilde üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenmek zorunda.

Örnekleme Yöntemi Uygulanıyor

Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere SGK’ya gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde % 5 ilâ % 10 oranında örnekleme metoduyla incelenmektedir.

Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre ödeme yapılıyor.

Örnekleme sistemi uygulanması dolayısıyla bir tek faturanın dahi eczaneler açısından genel sonuçlar doğurabilmesi mümkün. Bu nedenle belirttiğimiz fatura düzenleme ve gruplama hususlarına dikkat göstermenin öneminin altını çizelim.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2 maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 29.11.2016, 01.12.2016, 08.12.2016, 15.12.2016 ve 22.12.2016 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Statik IP’ye Geçmeyi Unutmayın: SGK geçtiğimiz ay yaptığı duyurulu ile eczaneler, hastaneler ve optisyenlik kurumlarının tümüne (başka bir ifade ile SGK’nın paydaşı tüm sağlık hizmet sunucularına) veri güvenliği açısından internet çıkış IP lerinin statik (sabit) IP’ye dönüştürülmesi ve bu IP bilgilerinin uygulamalarınız üzerinden sisteme kaydedilmesi gerektiğini duyurmuş idi. Söz konusu IP geçiş süreci 31 Aralık 2016 tarihinden tamamlanmış bulunuyor. Sorun yaşayan eczanelerin eczane@sgk.gov.tr adresi ile yazışarak statik IP’ye geçiş sürecini tamamlamalarını önemle belirtiriz.

2017 Yılı Ataktan Tedavi Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Yayımlandı: Bilindiği üzere SGK tarafından karşılana ayakta tedavilerde kullanılan hazır tıbbi malzemeler SUT hükümleri çerçevesinde fatura edilebilmekte. SGK tarafından 2017 yılında geçerli olacak Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yayılanmış bulunuyor. Sözleşme 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Sözleşme yapak için ise Mart 2017 sonuna kadar SGK’ya başvurulması gerekiyor. Bu tarihe kadar müracaat edilmemesi halinde 1 Nisan’dan itibaren şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri SGK tarafından ödenmeyecek.

2017 Yılı Protez ve Ortez Sözleşmesi Yayımlandı: Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine ilişkin 2017 yılında uygulanacak sözleşme SGK tarafından yayımlanmış bulunuyor. Sözleşme yeni yılın ilk iş günü ile birlikte yürürlüğe girecek. İlgili kurum ve kuruluşların sözleşme yapmak için ilgili SGK İl Müdürlüğüne 31 Mart 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

2017 Yılı Optik Sözleşmesi Yayımlandı: 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yayımlanmış bulunuyor. Sözleşme yeni yılın ilk iş günü itibariyle yürürlüğe girecek. Mevcut sözleşmeler 31 Aralık 2016 tarihinde sona ereceğinden dolayı, tüm optisyenlerin 13 Ocak 2017’ye kadar SGK’ya başvurup yeni sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Bu süre içerisinde sözleşme yenilemek için SGK’nın ilgili il müdürlüğüne başvurmayanların 2 Ocak’tan geçerli olmak üzere sözleşmeleri askıya alınacak ve müracaat tarihine kadar da reçete bedelleri ödenmeyecek.

Suriyelilerin Reçeteleri Ankara’da İncelenecek: Bilindiği üzere SGK geçici koruma statüsü verilen Suriyelilere ait reçeteleri karşılıyor. Geçici koruma altındaki yabancıların reçete inceleme işlemlerini yürütmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 16.11.2016 tarihi itibariyle faaliyete başlamış bulunmakta.

Türkiye genelinde SGK ile anlaşmalı eczanelerce MEDULA sistemine kaydedilerek karşılanan geçici koruma altındaki yabancıların Kasım 2016 dönemi dahil olmak üzere sonraki dönem reçetelerine ait eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgelerin incelenmek üzere yeni kurulan Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi gerekiyor. Kasım 2016 dönemi öncesi fatura ve eki belgelerin ise ilgili SGK İl Müdürlüğü tarafından incelenmesi tamamlanmış ise eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği Acil Yardım Harcama Komisyonuna gönderilmesi gerekiyor.

İlgili Yazılar